Algemene voorwaarden

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door Ludela Design & fishing bvba worden
  uitgevoerd. Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, ….. zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de opdrachtgever geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
  Het elektronisch verzenden van een akkoord met onze offerte door de klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening, tussen de klant en Ludela Design & fishing bvba, deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot bewijs van akkoord met onze offerte.
 2. De offerte is slechts geldig voor dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk door Ludela Design & fishing bvba anders en uitdrukkelijk vermeld. Na deze termijn zijn de prijzen vatbaar voor wijzigingen zonder verwittigingen.
 3. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient een derde van het factuurbedrag betaald te worden bij ondertekening van onze offerte, een derde bij aanvang van de werken en een derde bij einde der werken.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele betalingskosten zullen steeds ten laste vallen van de Opdrachtgever, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van Ludela Design & fishing bvba komt. In geval van niet betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een intrest betaald worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling,verhoogd worden met een som van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten. Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Ludela Design & fishing bvba het recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen.De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.
 5. Geleverde materialen blijven eigendom van Ludela Design & fishing bvba zolang het volledig verschuldigd bedrag niet vereffend is. Bij niet-betaling heeft Ludela Design & fishing bvba het recht de materialen terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. Het materiaal van Ludela Design & fishing bvba is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen.
 6. Klachten met betrekking tot de aan de opdrachtgever overgemaakte facturen of geleverde diensten dienen binnen een termijn van 8 dagen bij ons toe te komen middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden.Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen.
 7. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 8. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.
 9. De BVBA Ludela Design & fishing is niet aansprakelijk voor de schade welke ontstaat ingevolge de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.
 10. Indien de opdrachtgever na akkoord de offerte vernietigt of de uitvoering van de aangenomen werken verhindert en/of onmogelijk maakt zal hij ten titel van schadevergoeding voor winstderving en gemaakte kosten, aan Ludela Design & fishing bvba een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het totaal der factuur.
 11. Ludela Design & fishing bvba kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Ludela Design & fishing bvba of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoeringen tengevolge van materiaal- en uitvoeringsfouten.Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden.Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de opdrachtgever zullen niet aanvaard worden.Tot vergoeding van kosten, schade en interesten welke als direct of indirect gevolg zijn van gebreken aan werken zijn wij niet verplicht.
 12. Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre er met Ludela Design & fishing bvba een onderhoudscontract tussen de opdrachtgever en Ludela Design & fishing bvba werd afgesloten waarbij Ludela Design & fishing bvba de totale zorg van de planten op zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten en is het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… vanaf de levering voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:Schade,gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst,overstroming, hoge grondwaterstanden,droogteperiodes,hitte,brandschade, …… Ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde.Vroegtijdige slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik.Bij de aanleg van gazons is Ludela Design & fishing bvba geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant.Onkruidgroei in net gezaaide gazons.Schade,gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit reden zijn tot het niet betalen van facturen of vertragingen in betalingstermijnen.
 14. In geval van betwisting, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing,en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.