Privacy verklaring Ludela Design & fishing bvba

Ludela Design & fishing bvba,Uw Tuinonderhoud gevestigd Holleweg 40, 2950
Kapellen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Holleweg 40, 2950 Kapellen
Telefoon 03 605.25.67 of 0475/25.95.45
info@uwtuinonderhoud.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ludela Design & fishing bvba, Uw Tuinonderhoud verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zijn de partij die je persoonsgegevens
verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij
gaan we zorgvuldig te werk. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • GSM nummer
  • e-mailadres
  • Gegevens voor administratieve doeleinde (facturatie en offertes) Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Foto’s van situatie voor en na geleverde diensten.
  • Foto’s van geleverde materialen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ludela Design & fishing bvba, Uw tuinonderhoud beschermt uw gegevens met
behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van
verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein
mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens,
en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u
toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen
met Ludela Design & fishing, Uw tuinonderhoud via info@uwtuinonderhoud.be
Ludela Design & fishing bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers .
Onze website heeft tot doel mensen te informeren over de diensten en producten die
wij aanbieden.

Gegevens die op onze contactpagina worden ingevuld worden enkel gebruikt om u te
kunnen contacteren en/of voor latere administratieve taken.
Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Ludela Design &
fishing bvba,Uw Tuinonderhoud of haar producten en diensten, of over de
onderwerpen of items die op onze website voorkomen, worden van u geen
persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt
ontvangen, en of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (contactformulier)
kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam,
familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres,
telefoonnummer) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal
Ludela Design & fishing bvba, Uw tuinonderhoud ze behandelen in overeenstemming
met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de
verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Ludela
Design & fishing bvba, Uw tuinonderhoud meedeelt u toebehoren, of althans dat u
toestemming geeft om ze te gebruiken en aan Ludela Design & fishing bvba, Uw
tuinonderhoud mee te delen. Ludela Design & fishing bvba, Uw tuinonderhoud kan u
de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief,
wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder
hun toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder je toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld , neem dan contact met ons op info@uwtuinonderhoud.be, dan
verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ludela Design & fishing bvba, Uw Tuinonderhoud verwerkt jouw persoonsgegevens
op basis van de volgende grondslagen:

We hebben je toestemming. Als je bij ons diensten of producten boekt en je akkoord
gaat met onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring geef je ons
toestemming om je persoonsgegevens te verwerken;

Ludela Design & fishing bvba, Uw tuinonderhoud verwerkt de persoonsgegevens om
met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u
hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het
eigen aanbod aan producten en diensten, voor de administratieve afhandeling van
onze producten. Ludela design & fishing bvba, Uw tuinonderhoud stuurt u enkel de
info waarnaar u vroeg via het contactformulier. Het gebruik van uw
persoonsgegevens is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in
volledige vrijheid kan geven of weigeren. Ludela Design & fishing bvba, Uw
tuinonderhoud zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel
verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Ludela Design
& fishing bvba, Uw tuinonderhoud uw persoonsgegevens voor andere doeleinden
wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee
samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u
zich ertegen verzetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Hiervoor stuur je een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar
info@uwtuinonderhoud.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek.

Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens worden behandeld.

De Lange Luc
Ludela Design & fishing bvba
25 mei 2018